|  ورود  |  يکشنبه 06 فروردين 1396
 
 
سازمان خدمات موتوری شهرداری
تاريخچه

در اجراي ماده 84قانون شهرداري و با توجه به بند 15قانون تشكيلات وظايف وانتخابات شوراهاياسلامي كشور وانتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 سازمان خدمات موتوري شهرداري زنجان در سال 1379 تاسيس گرديد.